10/5/07

COMUNICADO CON INFORMACIÓN SOBRE O DEREITO DE PATERNIDADE TRAS A PUBLICACIÓN DA LEI ORGÁNICA 3/2007 PARA A IGUALDADE EFECTIVA DE MULLERES E HOMES.

Lembrambos a nova Lei Orgánica 3/2007, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes (BOE de 23/03/2007)

pola cal se crea a figura da "Suspensión do Contrato de Traballo por Paternidade":

Artigo 48 bis. Suspensión do contrato de traballo por paternidade.

Nos supostos de nacemento de fillo, adopción ou acollemento de acordo co artigo 45.1.d) desta Lei, o traballador terá dereito á suspensión do contrato durante trece días ininterrompidos, ampliables no suposto de parto, adopción ou acollemento múltiples en dous días máis por cada fillo a partir do segundo. Esta suspensión é independente do goce compartido dos períodos de descanso por maternidade regulados no artigo 48.4.

No suposto de parto, a suspensión corresponde en exclusiva ao outro proxenitor. Nos supostos de adopción ou acollemento, este dereito corresponderá só a un dos proxenitores, a elección dos interesados; non obstante, cando o período de descanso regulado no artigo 48.4 sexa gozado na súa totalidade por un dos proxenitores, o dereito á suspensión por paternidade poderá ser exercido polo outro.

O traballador que exerza este dereito poderá facelo o durante o período comprendido desde a finalización do permiso por nacemento de fillo, previsto legal ou convencionalmente, ou desde a resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, ata que finalice a suspensión do contrato regulada no artigo 48.4 ou inmediatamente despois da finalización de dita suspensión.

A suspensión do contrato a que se refire este artigo poderá gozarse en réxime de xornada completa ou en réxime de xornada parcial dun mínimo do 50 por 100, previo acordo entre o empresario e o traballador, e conforme se determine regularamentariamente.

O traballador deberá comunicar ao empresario, coa debida antelación, o exercicio deste dereito nos termos estabelecidos, no seu caso, nos convenios colectivos.

Paralelamente foi modificada a Lei Xeral da Seguranza Social, para crear unha nova "Prestación Económica da Seguranza Social por Paternidade":

Artigo 133 octies. Situación protexida.

A efectos da prestación por paternidade, consideraranse situacións protexidas o nacemento de fillo, a adopción e o acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, de conformidade co Código Civil ou as leis civís das Comunidades Autónomas que o regulen, sempre que, neste último caso, a súa duración non sexa inferior a un ano, e aínda que ditos acollementos sexan provisionais, durante o período de suspensión que, por tales situacións, se goce de acordo co previsto no artigo 48. bis do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, ou durante o período de permiso que se goce, nos mesmos supostos, de acordo co disposto na letra a) do artigo 30.1 da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a reforma da Función Pública.

Artigo 133 nonies. Beneficiarios.
Serán beneficiarios do subsidio por paternidade os traballadores por conta allea que gocen do suspensión referida no artigo anterior, sempre que, reunindo a condición xeral esixida no artigo 124.1, acrediten un período mínimo de cotización de 180 días, dentro dos sete anos inmediatamente anteriores á data de inicio de dita suspensión, ou, alternativamente, 360 días á longa da súa vida laboral con anterioridade á mencionada data, e reúnan as demais condicións que se determinen.

Artigo 133 decies. Prestación económica.
A prestación económica por paternidade consistirá nun subsidio que se determinará na forma estabelecida polo artigo 133 quater para a prestación por maternidade, e poderá ser denegada, anulada ou suspendida polas mesmas causas establecidas para esta última."

RESUMINDO:

Os traballadores que exerzan o seu dereito ao Suspensión do Contrato por Paternidade, percibirán unha Prestación Económica da Seguridade Social consistente nun subsidio do 100 por 100 da Base Reguladora correspondente. A tales efectos, a Base Reguladora será equivalente á que estea establecida para a prestación de incapacidade temporal, derivada de continxencias comúns.

Ler máis...

Eleccions Sindicais na provincia de Lugo

O Vindeiro 20 de Maio vanse celebrar as eleccións sindicais na provincia de Lugo xa que polo número de traballadores que somos en plantilla correspóndenos escoller catro delegados e delegadas mais que formarán parte do Comité de Empresa Lugo.
O noso programa electoral coa nosas propostas.
Temos a necesidade de facer valer os nosos dereitos como traballadores e traballadoras de TRAGSEGA.
Axudanos co teu voto.

Ler máis...