10/12/08

FIN DAS NEGOCIACIONS DO ACORDO MARCO

O día 2 de decembro de 2008 remataron as negociacións entre a Empresa e as distintas Seccións sindicais que configuraban a Mesa Negociadora.
A CIG non asinou dito acordo por consideralo insuficiente e inaceptable, sobre todo no que se refire a Estabilidade laboral. Acordouse un plan de actuación para mellorar a estabilidade durante o 2009 e o 2010 co cal ao finalizar cada un dos anos indicados o nº de traballadores con contrato indefinido se incrementará no resultante de aplicar un 2 % ao emprego medio total do exercicio inmediatamente anterior. Isto está moi lonxe dos nosos obxectivos, e ademais tendo en conta que no ano 2007 e 2008 temos 0 indefinidos en Galicia, tanto ten un 2 % coma un 1 % coma un 10 %, porque polo visto para nos non toca nada.
No capítulo III do Acordo Marco: “Clasificación profesional”, defínense os postos de traballo de Técnicos e de Auxiliares de laboratorio, entre outros. Aos Técnicos se lle esixe unha titulación de Técnico Superior na especialidade de Sanidade ou Laboratorio, ou asimilado, pero o seu nivel salarial será o 6º do noso Convenio Colectivo e a partir do 2011 asimilarase ao 5º (un menos!). Actualmente este posto ocúpase por licenciados de nivel salarial 1. Aos Auxiliares de laboratorio os deixan no nivel 8 e a partir de 2010 soben ao 7, cando actualmente atópanse encadrados no nivel 5.
Iso si, o incremento salarial orixinado polo cambio de nivel quedará suxeito á absorción total ou parcial do Complemento Persoal Absorbible, non regulado no Convenio Colectivo. E dicir, o salario aumentaría pero o líquido a percibir vai quedar igual ou moi parecido pois desaparece o Complemento Personal. Benvida a mellora prevista no Acordo Marco!!!
No artigo 11 do Texto, que fala de “Situacións de emerxencia”, vemos como a Empresa pode decidir cando ten unha Emerxencia, e polo tanto o exceso de Xornada non se computará a efectos del límite máximo de horas extraordinarias establecidas legalmente.
Se falamos de “Dietas y Medias Dietas” (art. 13), lemos como a Tragsega se nos aplica o establecido no Convenio Colectivo, mentres que a Tragsatec (co noso mesmo convenio), goza de melloras, que non nos recoñecen a nós.
En canto aos dereitos dos Representantes dos traballadores, constitúese o Comité Intercentros, como único órgano lexitimado para a Negociación Colectiva contradicindo o que di o noso Convenio colectivo, e buscando o que levan tratando facer desde hai dous anos: eliminar a representatividade da Sección sindical CIG e abrindo un diálogo bilateral entre UGT e a Empresa.
Resumindo, consideramos que o Acordo Marco queda moi lonxe das nosas pretensións, polo que seguiremos coa porta aberta para seguir negociando outras condicións mellores para os traballadores e traballadoras desta Empresa, que pasa por un aumento de estabilidade xa.

Ler máis...

19/11/08

Xuntanza de acordo marco o día 27/11

O dia 27 deste mes temos a derradeira Xuntanza do acordo Marco na que se falara de categorias profesionais e xornadas laborais en situacions excepcionais

Aqui tedes as "melloras" propostas pola empresa

E estas son as melloras propostas polos tres sindicatos maioritarios


Se a Empresa non negocia mellorar as súas propostas, a nosa sección sindical estará obrigada a non asinar algo que considera non lle convén ao conxunto dos traballadores.

Ler máis...

8/10/08

REMUNERACIÓN DOS SÁBADOS TRABALLADOS

A Dirección da Empresa decidíu cambiar as condicións de pago dos sábados traballados nesta campaña de vacinacón de lingua zul.

A partir de agora serán 178 euros brutos por sábado traballado (sen lotes, nin grupos de catro).

Á xente que xa traballou algún sábado, se lle compensará coa parte proporcional dos 200 euros que se lle prometeran, polo que recibirán 50 euros máis por cada un deles.

Ler máis...

12/9/08

REUNIÓN DO 10/9/08 DO ACUERDO MARCO

Asínase a acta da reunión anterior do Acuerdo Marco do 29 de Xullo.

A Representación da Dirección da Empresa reiterase na postura de non tratar neste Acuerdo Marco os temas de Clasificación Laboral nin Retribucións.
Recordan que dende o inicio destas negociacións avisaron de que non podían tratar as retribucións sen permiso da SEPI e da Comisión delegada para asuntos económicos. Se falaramos deste punto, estaríamos negociando un Convenio Colectivo, non un "Acuerdo Marco".

A Representación dos Traballadores considera imprescindible falar de categorías específicas de Tragsega non recollidas no Convenio Colectivo de Enxenerías, e negociar as compensacións que a Empresa ofrece aos traballadores sen pactar antes cos sindicatos, como é o caso das ofrecidas en Galicia para realizar o Plan de Control da Vacinación de Lingual azul.
Se a Empresa non quere tratar estes puntos neste foro a Representación dos Traballadores (R.T.), asegura que os levará ao Foro que sexa.
A negativa da Empresa a tratar estes temas vulnera a Representatividade e se fai falta se levará aos Tribunais.
A Representación da Direción da Empresa (R.D.)asegura que a R.T. está no seu Dereito a realizar as xestións que estime necesarias.
A R.D. considera oportuno negociar estas compensacións e regulalas e tamén incluir as categorías específicas de Tragsega non recollidas no Convenio de Enxenerías e asimilalas aos niveis existentes.
A R.T. se compromete a presentar a Empresa unha proposta unificada de todos os sindicatos.

A R.D. se compromete a estudiala e o día da seguinte reunión da data 18 de setembro mañán e tarde se dará por finalizado este tema e lembra que non se cambiará nada das retribucións xa que estamos en época de crise e non é momento de facer variacións que impliquen gastos.

A R.T. non considera que estean actualizados os datos económicos do 2008 presentados pola empresa, xa que non se recollen proxectos actuais coma a Lingua Azul, e Auxiliar de matadoiro en Galicia. Nestes datos asguran que perderon 17 millóns de euros nos últimos 3 anos. Nós informamos que no 2008 teñen uns beneficios de máis de 100 millóns de euros.

A R.T. plantea á empresa dar compensacións: FACELOS INDEFINIDOS, aos eventuais que leven anos, no caso de Galicia, se lle insta a facer máis fixos para que non deixen a Empresa e se vaian a Seaga, ao que responde que dados os datos económicos e coa posibilidade en anos futuros de perder a campaña de saneamento, non se poden facer máis contratos indefinidos, xa que non existen cláusulas de subrogación nos Encargos da Consellería e a Empresa tería que reubicar a todo o personal indefinido, en caso de perder o proxecto.


La R.T. recorda a situación da campaña da vacinación da Lingua Azul en Galicia, e os excesos nas xornadas laborais. A empresa asegura que é unha cousa excepcional e que as xornadas son de 40 h. e se compensarán as horas excedentes, e tamén lembra que as hora extraordinarias son voluntarias e os traballadores son libres de aceptarlas ou non.
No caso de non conseguir acadar os obxectivos co Cliente habería a posibilidade de desplazarse veterinarios de outras comunidades para acabar a campaña de vacinación.

Ler máis...

Medio Rural incumpre, O noso traballo está no aire

Ao longo do mes de agosto, despois de coñecer que o persoal contratado como Identificador por SEAGA realizaría o traballo das certificacións, estivemos en contacto permanente con Medio Rural, mantendo varias reunións con responsables da Xunta.


Como medida para defender os nosos postos de traballo presentamos recurso ante a decisión de SEAGA. Entendemos que están contratando persoal para certificacións sen abrir o perfil i en contra do acordado coa representación sindical de TRAGSEGA.


Por parte da Consellería argumentouse que a campaña de certificación está no aire, sen que se coñeza a súa duración, polo que foi encomendada a SEAGA. Tamén que como contrapartida TRAGSEGA levaría a campaña da lingua azul.


Insistiron que calquera medida a medio prazo que poda tomarse, que afecte ao persoal de TRAGSEGA, se realizaría tendo en conta a representación sindical. Algo que non fixeron co CIAG nin coas certificacións.


Pero é mais, polas bases coñecemos que entre as funcións que terán os identificadores contratados por SEAGA figura a seroloxía dos animais obxeto de movementos pecuarios.


SEAGA vai collendo corpo e xa conta cun cada día maior núcleo de veterinarios si finalmente se crean os veterinarios de territorio, que pasará co persoal de TRAGSEGA?. A palabra da Consellería de Medio Rural é papel mollado.


Chegados a este punto semella claro que Medio Rural incumpriu os compromisos adquiridos: certificación, o CIAG e parte do proxecto do Plan de Control de vacinación da Lingua Azul realizase en SEAGA. Polo que debemos preocuparnos seriamente polo noso futuro.


Moitos compañeiros e compañeiras están apostando por SEAGA deixando os seus postos de traballo en TRAGSEGA. Cada día perdemos forza mentres Medio Rural continúa dando pasos sen asumir un compromiso de recolocación, subrogación ou como lle queiran chamar.


En definitiva debemos fiarnos da palabra de Medio Rural, ou valorar os seus feitos?

Ler máis...

7/9/08

CIG INFORMA

Na primeira semá da campaña de vacinacion contra a lingua azul do gando vacún, ovino e cabrún, levada a cabo pola empresta Tragsega a CIG presentou o día 5 de setembro, unha denuncia a Inspeción de traballo para que investigue os accidentes laborais ocurridos durante os 4 primeiros días da campaña de vacinación e polas excesivas xornadas laborais.

Ler máis...

29/8/08

COMITÉ DE EMPRESA DE PONTEVEDRA CIG

A sección sindical da CIG entende que ante a situación de aumento de carga de traballo por motivos excepcionais e pola falta de veterinarios para contratar, existe unha necesidade por parte da Empresa de requerir ao persoal actual que, voluntariamente, traballe os sábados a maiores da xornada laboral das 40 horas, remunerándoas coma horas extraordinarias.


Nós só xustificamos este uso de horas extraordinarias como causa excepcional ante esta situación de necesidade de persoal veterinario.


Non estamos de acordo coas remuneracións ofertadas aos traballadores por esas horas extraordinarias, entendemos que deben adecuarse ao labor requerido, un traballo de esforzo no que os riscos laborais son elevados. Queremos facer saber á Empresa que despois de falar co persoal a maioría coincide en que o importe da remuneración das horas extraordinarias é escaso e debe replantexarse o importe das horas, equiparar as dietas ás de Tragsa, e revisar a cifra de fixos en Galicia que non pode ser 0.


Todos estos acordos deben facerse por escrito para que non suceda o acontecido no ano 2002 coas retribucións prometidas ao persoal por traballar as horas extraordinarias, que finalmente foron inferiores ás ofrecidas.


En canto á promesa ao persoal eventual de facerlles unha prórroga do contrato que continúe ata decembro do 2009, entendemos que debe ir acompañada dun compromiso de estabilidade laboral, e facer indefinidos aquí en Galicia, e todo facelo por escrito para que non suceda o mesmo que en xaneiro de 2008, cando se incumpliu o compromiso da empresa de non facer a “neveira” e contratar ao persoal en xaneiro independentemente de que pola lei de estabilidade laboral tiveran que facerlles contrato indefinido.


Lamentamos que a situación faga moi difícil acadar os compromisos coa Consellería de Medio Rural pero debemos facer un traballo digno, seguro e de calidade.


Algúns compañeiros/as xa recibiron o reparto do traballo para a semana do primeiro de setembro e nos parece que a carga de traballo non se reduxo demasiado. En calquera caso, non abandonaremos o noso posto de traballo pero informaremos das horas extraordinarias que fagamos e solicitaremos á Empresa que se compensen. Faremos unha plantilla detallada do traballo realizado e as horas que nos leva. Os traballadores non estamos dispostos a traballar máis das 40 horas semanais de luns a venres e tomaremos as medidas de seguridade laboral que consideremos oportunas, deixaremos de vacinar aos animáis que non estean ben inmovilizados, non poremos en risco a nosa integridade.


No caso de que se excedan as horas da xornada e a empresa non as compense non dubidaremos en denuncialo a Inspeción de traballo.


Finalmente, consideramos que debido aos cambios da situación e o aumento da carga de traballo a empresa debe considerar un novo plantexamento para as negociacións do Acuerdo Marco en Madrid en canto ás cifras estabilidade laboral, retribucións e clasificación profesional.
Registro de horas excedentes

Ler máis...

28/8/08

RESUMO DA DERRADEIRA XUNTANZA COA EMPRESA

LENGUA AZUL


A empresa recibe a encomenda de Medio Rural de realizar as campañas de vacinación de Lengua azul, empezarase o 1 de Setembro e remata o antes posible, intentarase acabar para o 31 de Decembro.

Retrasaronse en comunicalo aos Comités porque aínda lles quedaban temas por concretar.

O persoal eventual que está saneando agora se lle prolongará o contrato ata finais de Decembro do 2009 porque aseguran que a campaña de saneamento do 2009 a fará Tragsega.

Se vacinarán todos os animais maiores de 3 meses, e revacunaranse en 4 ou 5 semanas. Tamén se farán traballos de desinsectar animais, camiones de transporte e explotacións.


A empresa ten previsto contratar a 100 veterinarios para desempeñar estas labores, xa teñen contratadas a 90 máis ou menos, e pretenden chegar a contratar a 150, pero non encontran máis personal.


A maioría do persoal novo dedicarase a vacinar da lingua azul pero outros van sanear e facer equipo cos veteranos co cal o nº de equipos saneando se duplica. A empresa recorda que non quere que se traballe máis das 40 horas semanales e reducirase a carga de traballo de saneamento para cumplilas.


Empezarase con maior persoal na provincia de Lugo por estar lindando con Asturias, e despóis ese persoal se trasladará a outras provincias.


Os equipos de saneamento vacinarán aos animais das explotacións que se sanean, aínda non está claro como se repartirá ese traballo, entre os días de pinchado e lectura.

A empresa non encontra persoal suficiente e ofrece a posibilidade aos traballadores de traballar voluntariamente tamén o sabado, realizando vacinaciones. Se retribuirá cada sábado con 120 € brutos, e se traballan todolos sábados ata fináis de Decembro(14 sábados) se incremente cunha cantidade de 500€ que pagarán a fináis de ano.Se pagarán dietas os sábados.


O turno de Nadal e o día 26 ( o deben por non ter máis de 3 festivos locáis este ano), se desfrutarán en Xaneiro de 2009.(recollido no Acuerdo Marco).


Este plan non é unha Alerta sanitaria senon unha vacinación preventiva.


Quen queira disfrutar as vacacións que lle quedan poderá facelo pero a empresa suxire que sería mellor para acadar os plazos de finalización pasar a disfrutalas en Xaneiro do 2009.


O traballo de papeleo se incrementará: ademáis da vacinación subcutáneo no gando ovino caprino e vacuno ,hai que sellar o DIB dos animáis vacinados, o libro de tratamiento no caso das ovellas, e colocar un crotal azul aos ovino- caprino sen identificacion oficial que se vacinen.


Ler máis...

25/8/08

CIG TRAGSEGA INFORMA

A CIG presenta un recurso contra a resolución do 18 de agosto de 2008, do Director-Xerente de SEAGA, relativa ao proceso de selección e contratación entre os candidatos incluídos na lista previa na categoría de Licenciado de Veterinaria, para identificación e rexistro de gando

Ler máis...

22/8/08

A CONSELLERIA DE MEDIO RURAL FALA CON NOS

Os delegados sindicais da Cig-Tragsega puxémonos en contacto coa Consellería de Medio Rural para tratar o tema da rehabilitación das actividades de certificación, tras a suspensión cautelar da Orde Ministerial de 5 de outubro de 2007, que anulaba o certificado veterinario. Unha vez máis existe unha situación de desacougo entre o persoal polas implicacións que poda ter esta resolución e a nosa intención foi aclaralas de primeira man coa Consellería.

Dende a Consellería confirman que os traballos de certificación vainos facer Seaga, e o persoal encargado van ser os identificadores. De feito recurriron aos candidatos incluídos na lista previa na categoría de Licenciado en veterinaria, para identificación e rexistro de gando, e como quedaron sen candidatos neste perfl, se acude á lista previa para a cobertura de vacantes existentes.

Nos entendemos que neste perfil en ningún punto se fala de certificación polo que estamos estudiando a posible ilegalidade desta selección e contratación de veterinaros.

Por outra banda, Medio Rural nos comunica a decisión de encargarlle a Tragsega a vacinación de lingua azul. Esto supón un volumen alto de emprego para a nosa empresa de aquí a finais de ano e posiblemente ao largo do ano que ven,

Esperemos que esto sirva para que en Madrid nos teñan en conta para aumentar a porcentaxe de fixos de Tragsega-Galicia, pois recordemos que este ano, aquí, o número de indefinidos foi 0.Ler máis...

25/7/08

ACUERDO MARCO

Seguen as negociacións coa Dirección da Empresa, pero cada día amósanse máis “atascadas”.


Falouse de Seguridade e Saúde no Traballo. Practicamente a proposta da Empresa era a que xa tiña consensuada previamente con UGT, polo que o debate foi máis ou menos rápido. O problema xurdíu cando tomou a palabra a CIG . Plantexamos que a formación dun “Comité Intercentros de Seguridade e Saúde” non está recollida no Convenio de Enxeñerías, e que, en todo caso, non nos negariamos á súa creación pero si á composición da mesma cun único representante por Autonomía. Consideramos que ten que garantirse a representación de todas as Seccións Sindicais existentes. A cousa quedou aí e non insistimos máis no tema. CCOO tivo a mesma postura que a CIG. Ao final a Empresa e a UGT firmaron o preacordo de Seguridade e SaÚde sen o noso apoio e obviando os nosos argumentos.


Tamén se falou de Formación, chegándose a un preacordo por todas as partes, acerca da formación a todos/as os/as traballadores/as e creando una Comisión de Formación, para o seguimento da impartición da mesma.


Por fin, a Empresa fixo a súa proposta de Estabilidade laboral. Explicou unha serie de razóns polas que a súa proposta neste senso, non cubre as expectativas que nós tiñamos. Hai que ter en conta que a Empresa alcanzou un acordo con Tragsatec polo que chegarían a un 49-51 % de estabilidade nos vindeiros 5 anos. Os argumentos empresariais ao respecto:


*Tragsatec y Tragsega son empresas diferentes pois en Tragsega o 80% da producción vén das Comunidades autónomas onde están proliferando as empresas públicas autonómicas e por tanto quedándose Tragsega sen encargos.

*A empresa empeza a ter problemas co persoal de plantilla para reubicar ó persoal indefinido naquelas comunidades onde se quedan sen encargo (ex. Castilla y León) .

* Do ano pasado a éste baixaron 5.000.000 de euros nos ingresos .


PROPOSTA EMPRESARIAL:

Baseándose nos datos de decembro de 2007 : 1.878 persoas de empleo medio

547 indefinidos

1.331 eventuales

29,13% de indefinidos

A proposta da empresa, respecto das porcentaxes de indefinidos é chegar a:

33% en 2008 ; 35% en 2009 ; 37% en 2010 ; 39% en 2011 ; e 41% en 2012.

A Empresa dixo que a prudencia como xestores públicos lles obligaba a ter esta cautela, que os criterios a seguir para facer indefinidos son: antigüidade, valoración técnica e Real Decreto (obriga legal para a conversión de contratos eventuais en indefinidos), e que a distribución por zonas xeográficas non está estudiada.


Tamén se nos entregou a información sobre os traballadores/as que pasaron a plantilla fixa dende o 1 de xaneiro hasta o 1 de xullo deste ano, distribuídas por Comunidades Autónomas.


Este ano fixeron 54 fixos, (teñen pensado facer hasta73):


Sede Madrid 34
C
astilla La Mancha 2
Castilla León 1
Valencia 1
Extremadura 6
Madrid 4
Galicia 0

Preguntóuselles sobre cómo se está procedendo cos contratos dos traballadores/as que están cumplindo os requisitos da Lei 43/2006 e se estes/as traballadores/as estarían incluidos/as nas porcentaxes de indefinidos/as que nos presentou a Empresa na súa proposta. A Empresa manifesta que se está cumplindo a Lei, non obstante, a Dirección creou unha Comisión para evaluación e estudo destas situacións. En relación á segunda pregunta, a Empresa manifesta que as transformacións das contratacións por cumplimento da Lei 43/2006 si que están incluídas nestas porcentaxes.


Os/as representantes dos/as traballadores/as manifestamos que as porcentaxes ofrecidas están moi lonxe das nosas expectativas, pero ademáis non comprendemos que dentro das porcentaxes ofrecidas se inclúan as transformacións que se deben realizar para cumprir a Lei, estas porcentaxes deberían estar fóra, e non ser materia de negociación.


Nas seguintes reunións falouse de Asuntos Sociais, Representación Sindical e da Comisión de seguimento do acordo marco. Todo se basea na formación de un “Comité Intercentros” (co que se pretende eliminar a representatividade e forza da CIG) e polo tanto non se chega a ningún acordo. Por outro lado a Empresa non quere falar de retribucións, nin de reclasificacións profesionais.


E decir, chegado este punto vemos que non se avanza na negociación; en definitiva un diáologo previamente pactado da UGT coa Dirección da Empresa (UGT falou nun comezo da esixencia dun 80% de indefinidos e rebaixou a 60% e agora nin replica ante a proposta da Empresa do 35%) e preocúpase máis por temas tales como a
xestión dunha Conta do Fondo Social ou do número de horas sindicias que se van conceder a maiores para os membros do Comité Intercentros).


O que temos conseguido a día de hoxe son as melloras que se firmaron o ano pasado entre a Empresa e Tragsatec sobre Xornada e Permisos retribuídos. Melloras estas, que xa podíamos ter asinado o ano pasado, pero a UGT empeñouse en facer esta Mesa Negociadora para un Acordo Marco que avanza lonxe dos termos que desexariamos. A única finalidade, concluímos que é formar comités intercentros para negociar todas as materiasen, e poder así facer e desfacer ao seu gusto, sen ter que dar contas a ninguén.


A CIG seguimos pensando que o prioritario é a estabilidade laboral tan escasa na nosa Empresa e en Galicia, e tamén reclamamos as reclasificacións profesionais do persoal non veterinario, e por ese camiño seguiremos traballando.


Para que queremos un Acordo Marco que nos quita representatividades, e que nos ofrece un 35 % de estabilidade ( con 0 traballadores fixos en Galicia)? A empresa fala de responsabilidade social con este tema, e nos falamos da “Neveira”, posto que deixar aos/ás traballadores/as na rúa e sen dereitos, non é nada responsable por parte dunha Empresa Pública sen ánimo de lucro.

Ler máis...

20/7/08

Acta nº 11 da Xuntanza do 8 dexullo de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

10/7/08

Acta nº 10 da Xuntanza do 24 de xuño de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

1/7/08

Información Aplicación en materia económica sobre Convenio Colectivo Nacional Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos (Convenio Filiale

El pasado día 29 de mayo ha sido publicado en el B.O.E. el XV Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, Convenio cuya vigencia será por tres años (2007, 2008 y 2009), estableciendo nuevas tablas salariales para cada ejercicio:

Para el ejercicio 2007 respecto del 2006 un incremento del 4,2%.
Para el ejercicio 2008 respecto del 2007(una vez actualizadas las tablas del 2007) un incremento del 3,2%.
Para el ejercicio 2009 respecto del 2008 (una vez actualizadas las tablas del 2008) un incremento del 2,8%.

Para los ejercicios 2008 y 2009, queda establecida una cláusula de garantía salarial que, en el caso de que el IPC registrado por el INE alcanzara a 31 de diciembre un incremento superior al 3,2% y 2,8% respectivamente de los citados ejercicios, se efectuará una revisión de la tabla salarial en el exceso sobre los citados porcentajes, y con efectos exclusivos desde el día primero del mes en que dicho IPC anual sobrepase los reiterados 3,2% y 2,8%.

La Dirección de la Empresa, adelantándose a la revisión salarial del Convenio, estableció, durante el pasado ejercicio, una subida a cuenta de un 2,%. De esta manera, la diferencia a regularizar para el ejercicio 2007 ha quedado reducida a un 2,2%, que se aplicará de forma general, y con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2007.

La nueva retribución, como consecuencia de la actualización de las tablas, se reflejará en la nómina del mes de junio y sucesivas, y la liquidación de atrasos de los meses de enero 2007 a mayo 2008, se llevará a efecto mediante la emisión de una nómina independiente, que se abonará a finales del mes de junio.

Cualquier modificación, que afecte a los ingresos o la situación personal de cualquier empleado, puede incidir en su porcentaje de retención a cuenta del IRPF.

Ler máis...

25/6/08

Acta nº 9 da Xuntanza do 17 de xuño de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

19/6/08

ACTUACIÓNS REALIZADAS POLO PRESIDENTE DO COMITÉ DE EMPRESA DE TRAGSEGA EN LUGO QUE FORON OBXECTO DE DENUNCIA


Unha veterinaria vén de presentar en data 30 de abril de 2008, unha denuncia diante das Consellerías de Presidencia (competente en materia de Función Pública) e de Sanidade, contra un traballador veterinario en activo de TRAGSEGA, o Presidente do Comité de Empresa de Lugo, por tomar posesión dunha praza de Inspector veterinario oficial no matadoiro de NOVAFRIGSA ese mesmo día, ao abeiro do Decreto 37/2006, polo que se rexen as listas de substitucións para matadoiros na Xunta.


Para poder optar a devandita praza, o Presidente do Comité de Empresa de Tragsega en Lugo asinou un documento oficial no que declara non estar incurso en ningún suposto de incompatibilidade para poder exercer ese traballo. Isto non é posible á vista da comunicación subscrita pola Secretaría Provincial da Consellería de Sanidade (documento achegado).


Para poder facer esta tarefa de Inspector, dito veterinario ademais, temémonos que empregou crédito horario sindical, os días 24 de marzo e 2 de maio de 2008.

Esta actuación irregular supón ascender postos nas listas na que tamén están veterinarios/as en situación de desemprego, ademais de obter maior puntuación que compañeiros/as de Tragsega para os mesmos procesos de selección da Administración.

Ler máis...

4/6/08

Nota informativa: Deducción de 400 € para IRPF 2008


En relación con la mencionada deducción y su aplicación en 2008 interesa destacar los siguientes aspectos:

 1. Al haberse establecido sus efectos a partir del día 1 de enero de 2008, la deducción de 400 euros no resulta aplicable en la Campaña de Renta 2007.
 2. Sólo resulta aplicable a los contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo (incluidos pensionistas) y de actividades económicas en los términos previstos en la norma.
 3. Se configura como una deducción de la cuota líquida del IRPF.
 4. La anticipación de sus efectos económicos a 2008 se efectúa mediante la reducción de las retenciones del trabajo que soportan los trabajadores y pensionistas y de los pagos fraccionados a ingresar por actividades económicas, de la siguiente forma:

  d.1) Trabajadores y pensionistas:

  • Nómina del mes de junio de 2008: las retenciones se reducirán en 200 euros, como máximo. Por tanto, un trabajador que fuese a soportar una retención de 750 euros en junio de 2008, realmente solo soportará una retención de 550 (750-200). Si fuese a soportar una retención de 180, realmente no se le retendrá nada.
  • Nóminas de los meses de julio a diciembre de 2008: disminución del tipo de retención en la cuantía necesaria para completar la reducción de las retenciones de 2008 hasta los 400 euros. En el primer ejemplo del guión anterior, el trabajador tiene 200 euros pendientes (400-200) mientras que en el segundo caso tiene 220 (400-180).

  Los trabajadores y pensionistas que no estuviesen soportando retenciones durante el año 2008 no podrán ver anticipados los efectos económicos de la nueva deducción, sin perjuicio de la aplicación de la misma cuando presenten la declaración del IRPF correspondiente a dicho año, en los términos previstos en la norma.

  Para facilitar la aplicación de la medida la Agencia Tributaria va a desarrollar las siguientes actuaciones:

  • Puesta a disposición de los obligados a retener de un programa de ayuda para el cálculo de las retenciones que podrá ser utilizado a partir de julio (en junio la reducción de retenciones es lineal: 200 euros o una cantidad inferior si la retención que se fuese a practicar antes de la entrada en vigor de la medida fuera inferior a dicho importe). Este programa estará disponible desde primeros de junio.
  • Envío de una carta informativa a los obligados a retener explicándoles la novedad normativa y el procedimiento a seguir para aplicarla.
  • Contactos con los profesionales tributarios y organizaciones empresariales para facilitar la celebración de las sesiones informativas que se consideren precisas.
Ler máis...

2/6/08

NOVAS CONTRATACIÓNS EN TRAGSEGA

A Dirección da Empresa comunicou o día 29 de maio de 2008 aos Comités Provinciais, un novo proxecto que lle vai ser encomendado a Tragsega.

Esta parece ser a resposta que a Ministra de Agricultura (Elena Espinosa) dá ás nosas reivindicacións, cando a principios de ano pediamos unha solución para os traballadores/as que deixaban de ser contratados para evitar facelos fixos no cadro de persoal da Empresa. A súa resposta foi, que se trataba de veterinarios que quedaron sen contrato porque se eliminou o certificado veterinario. Parece que a Ministra nunca chegou a decatarse demasiado ben da realidade que lle expuñamos.

De todas formas, como non hai que ser desagradecidos,... parécenos óptimo que agora se contrate a xente que levaba 6 anos facendo eses traballos para a Administración (por medio de Tragsega) e que quedaron na rúa sen máis.

Tragsega ofrece traballo para matadoiros: 15 postos para toda a Comunidade galega. Benvidos sexan!.

De todos os xeitos, non esquecemos que son contratos por obra e servizo, con remuneracións segundo Convenio (non “por riba de Convenio” como ata o de agora) e que e que non porán a disposición dos/as traballadores/as vehículo de Empresa.

Finalmente lembramos que o efecto neveira segue existindo, e para iso non nos dan ningunha solución.

Ler máis...

CALENDARIO LABORAL VETERINARIOS DE CAMPO 2008
Acta Xuntanza Comites e empresa do acordo das vacacions Galicia

Acta Xuntanza Acordo Marco Vacacions e permisos


Ler máis...

CALENDARIO LABORAL VETERINARIOS DE CAMPO PROVINCIA DE LUGO

Ler máis...

Acta nº 8 da Xuntanza do 27 de mayo de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

29/5/08

CALENDARIO LABORAL VETERINARIOS DE CAMPO PROVINCIA DE CORUÑA

Ler máis...

CALENDARIO LABORAL VETERINARIOS DE CAMPO PROVINCIA DE PONTEVEDRA


Por fin temos calendario laboral

Ler máis...

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN


Convenios colectivos de trabajo.-
Resolución de 14 de mayo de2008, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra
y publica el
XV Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

Ler máis...

ACUERDO SOBRE JORNADA LABORAL, VACACIONES, Y PERMISOS DE INMEDIATA VIGENCIA
Acorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

10/5/08

Acta nº 6 da Xuntanza do 22 de abril de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo Marco

Acorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

20/4/08

Acta nº 5 da Xuntanza do 01 de abril de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

4/4/08

XV Convenio de Empresas de Enxeñería e Oficinas de Estudos Técnicos

NOVO CONVENIO DE VIXENCIA 2007-2009, PENDENTE DE PUBLICACIÓN NO B.O.E.

O 11 marzo de 2008, Comfía-CCOO E FES-UXT asinaron coa patronal Tecniberia, o texto definitivo do XV Convenio Colectivo do sector, que unha vez rexistrado na Dirección Xeral do Traballo entrará en vigor a partir da publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE).

A vixencia do convenio é de tres anos: para o pasado 2007, o presente 2008, e terminará a súa vixencia o 31 de decembro de 2009. Os aspectos máis relevantes do convenio, son os seguintes:

Subida Salarial: 4,2% en 2007, con carácter retroactivo desde 1 de xaneiro, o 3,2% desde 1 de xaneiro de 2008 e 2,8% en 2009. Unha cláusula de revisión para estes dous últimos anos con actualización de táboas ao IPC real se fose superior e xeración de atrasos desde o mes no que a inflación supere a subida inicial.


TÁBOAS SALARIAIS:

----------ANO 2007---------------------ANO 2008-------
NIVEL----Mesx14€------ANUAL--------Mesx14€-------ANUAL €
--1------1.544,34-----21.620,89-----1.593,77-----22.312,75
--2------1.147,18-----16.060,59-----1.183,89-----16.574,56
--3------1.106,21-----15.487,00-----1.141,61-----15.982,58
--4------1.014,19-----14.198,69-----1.046,64-----14.653,05
--5-------886,36------12.409,04-------914,72-----12.806,13
--6-------763,63------10.690,79-------788,06-----11.032,90
--7-------738,02------10.332,34-------761,64-----10.662,97
--8-------686,92-------9.616,91-------708,90------9.924,65
--9-------639,20-------8.948,78-------659,65------9.235,14
--10-----432,65-------6.057,11-------457,64-------6.406,91

ANO 2007
Plus Convenio 1.931,29
Dietas Día 49 €
Dieta Comida 10 €
ANO 2008
Plus Convenio 1.993,09
Dietas Día 48 €
Kilometraxe 0,19 €/km.

Xornada: Redución de xornada anual en catro horas a partir de 1 de xaneiro de 2008, establecéndose en 1806. O día 24 de decembro, será festivo para todos os efectos, e non será recuperable. Xornada flexible: Recomendación de negociación mediante acordo colectivo nas empresas con indicación de bandas de entrada, saída e comida; e tempo de permanencia mínimo. Isto impide na práctica que a impoña a empresa.

Incorporación da intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario de parentes con dous días de permiso retribuído.

Clasificación Profesional: Promoción dos Auxiliares Técnicos a nivel 8 (antes nivel 10). Encadrar aos Oficiais Técnicos de 1ª no nivel 5 e aos de 2ª no nivel 6. (Antes non estaban). Reactivación da Comisión e seguimos discutindo a clasificación profesional.

Conciliación da vida familiar e laboral e igualdade de oportunidades: As empresas realizarán esforzos tendentes a lograr a igualdade de oportunidades en todas as súas políticas, en particular, a igualdade de xénero, adoptando medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre homes e mulleres. Lactación: A nai terá a opción de elixir a hora de redución diaria ou a acumulación en dúas semanas despois do permiso de maternidade.
Recomendación expresa ás empresas da aplicación íntegra do Acordo Marco Europeo sobre acoso e violencia no lugar de traballo.

Como vedes, tras unha longa e enquistada negociación, os dous sindicatos maioritarios do Estado só conseguiron asinar estas mínimas melloras para o sector. Agardamos pois á publicación do BOE para que sexan actualizados os nosos salarios e abonados os atrasos de 2007 e 2008.

Podedes consultar o texto completo do novo convenio de Enxeñerías aquí

Ler máis...

3/4/08

ACTUALIDADE DO ACORDO MARCO. Acta nº 4 de 6 de marzo de 2008

A sección sindical da CIG infórmavos que levamos máis dun mes participando na Mesa Negociadora dun Acordo Marco para Tragsega (documento legal froito da negociación colectiva para establecer melloras laborais que se adecúen á realidade da Empresa), e as negociacións van lentas e non moi seguras.
Por un lado a Empresa non quere soltar máis do que xa lle deu ultimamente a Tragsatec; e polo outro lado a UGT, vai sempre en contra do que a CIG e CCOO opinen, tentando impoñer a súa postura sempre por riba dos demais, incluso ás veces contradicindo o que eles mesmos propuxeron noutras reunións, descualificándonos e acusándonos de entorpecer este proceso negociador, cando non é certo.
Somos os primeiros interesados en que este Acordo Marco vaia adiante, sempre que se trate de melloras reais para os traballadores.
Na CIG, estabamos de acordo en asinar as melloras concedidas a Tragsatec en maio e setembro de 2007 como propuña a Empresa (e seguir pelexando posteriormente), pero foi a UGT, quen esperando dicir aos traballadores que conseguiu máis que CCOO en Tragsatec, se negou a subscribir tales melloras que hoxe xa poderiamos estar gozando.
Resumindo: avánzase pouco, tan pouco, que a propia Dirección da Empresa opina que hai temas aos que se lle pode dar firma e aplicación inmediata sen esperar á firma final do Acordo Marco (temas relacionados coa xornada laboral anual, co día festivo da Empresa, cos días de asuntos propios,…). Menos mal que o UGT non puxo trabas esta vez, e aceptou, a pesar de que tiña que obter o consenso con nós e con CCOO.
Así pois, parece que se acerca o ano en que os traballadores e traballadoras de Tragsega, entre outros dereitos, podamos gozar do 15 de maio libre, como xa se viña facendo nas outras dúas Empresas do Grupo.

ACTA Nº 4 DE 6 DE MARZO DE 2008, DA MESA NEGOCIADORA PARA O ACORDO MARCO DE TRAGSEGAAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.Ler máis...

27/2/08

DESPREGUE DE PANCARTAS EN OURENSE

O martes 26 de febreiro de 2008, o colectivo de veterinarios/as en situación de desemprego desplazáronse ata Santa Cruz de Arrabaldo, para achegar as súas protestas ao coloquio-almorzo que organizou o Foro da Nova Economía, no que participaron o Presidente da Xunta e a Ministra de Agricultura, Pesca e Alimentacións (ambas organismos institucionais posúen participación accionista no Grupo Tragsa)

Despregamos as pancartas á chegada da Ministra, e o portavoz dos veterinarios/as eventuais: Jaime Ríos achegouse a falar con Elena Espinosa para explicarlle a situación e entregarlle 3.500 sinaturas de apoio a este colectivo. Tamén se entregou información aos Medios interesados.
A Ministra tiña datos do tema pero bastantes sesgados, aínda que asegurou que estudaría a situación. Ademais, tivo que contestar a unha pregunta no coloquio dalgún xornalista que se interesou polas persoas que recibimos ás autoridades "vestidos de verde", ao que respondeu que se trataba dun colectivo de traballadores eventuais aos que se lles ofrecera traballo noutras Comunidades Autónomas.


Ler máis...

20/2/08

Acta Nº2 Comite Seguridade e saúde (Madrid)Ler máis...

Acta nº 3 da Xuntanza do 20 de febreiro de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo Marco


Acorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

12/2/08

NOVAS MOBILIZACIÓNS EN SANTIAGO DE COMPOSTELAAnte a reafirmación da Dirección da Empresa de que non subscribirá ningún contrato en 2008 que por Lei teña que ser indefinido, o luns día 11 de febreiro houbo unha nova concentración de traballadores/as de Tragsega, na que se comezou unha campaña informativa de sensibilización da sociedade civil.
Repartíronse uns 1.000 panfletos que explicaban a nosa situación laboral e falouse coa xente que se mostrou interesada en coñecer a nosa problemática laboral.

A próxima cita será o día 26 de febreiro, ás 12.00 horas, tamén a Praza Roxa onde se instalará unha mesa para recollida de sinaturas de apoio ás nosas reivindicacións.

Ler máis...

9/2/08

Acta nº 2 da Xuntanza do 8 de xaneiro de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo Marco
Acorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...