25/7/08

ACUERDO MARCO

Seguen as negociacións coa Dirección da Empresa, pero cada día amósanse máis “atascadas”.


Falouse de Seguridade e Saúde no Traballo. Practicamente a proposta da Empresa era a que xa tiña consensuada previamente con UGT, polo que o debate foi máis ou menos rápido. O problema xurdíu cando tomou a palabra a CIG . Plantexamos que a formación dun “Comité Intercentros de Seguridade e Saúde” non está recollida no Convenio de Enxeñerías, e que, en todo caso, non nos negariamos á súa creación pero si á composición da mesma cun único representante por Autonomía. Consideramos que ten que garantirse a representación de todas as Seccións Sindicais existentes. A cousa quedou aí e non insistimos máis no tema. CCOO tivo a mesma postura que a CIG. Ao final a Empresa e a UGT firmaron o preacordo de Seguridade e SaÚde sen o noso apoio e obviando os nosos argumentos.


Tamén se falou de Formación, chegándose a un preacordo por todas as partes, acerca da formación a todos/as os/as traballadores/as e creando una Comisión de Formación, para o seguimento da impartición da mesma.


Por fin, a Empresa fixo a súa proposta de Estabilidade laboral. Explicou unha serie de razóns polas que a súa proposta neste senso, non cubre as expectativas que nós tiñamos. Hai que ter en conta que a Empresa alcanzou un acordo con Tragsatec polo que chegarían a un 49-51 % de estabilidade nos vindeiros 5 anos. Os argumentos empresariais ao respecto:


*Tragsatec y Tragsega son empresas diferentes pois en Tragsega o 80% da producción vén das Comunidades autónomas onde están proliferando as empresas públicas autonómicas e por tanto quedándose Tragsega sen encargos.

*A empresa empeza a ter problemas co persoal de plantilla para reubicar ó persoal indefinido naquelas comunidades onde se quedan sen encargo (ex. Castilla y León) .

* Do ano pasado a éste baixaron 5.000.000 de euros nos ingresos .


PROPOSTA EMPRESARIAL:

Baseándose nos datos de decembro de 2007 : 1.878 persoas de empleo medio

547 indefinidos

1.331 eventuales

29,13% de indefinidos

A proposta da empresa, respecto das porcentaxes de indefinidos é chegar a:

33% en 2008 ; 35% en 2009 ; 37% en 2010 ; 39% en 2011 ; e 41% en 2012.

A Empresa dixo que a prudencia como xestores públicos lles obligaba a ter esta cautela, que os criterios a seguir para facer indefinidos son: antigüidade, valoración técnica e Real Decreto (obriga legal para a conversión de contratos eventuais en indefinidos), e que a distribución por zonas xeográficas non está estudiada.


Tamén se nos entregou a información sobre os traballadores/as que pasaron a plantilla fixa dende o 1 de xaneiro hasta o 1 de xullo deste ano, distribuídas por Comunidades Autónomas.


Este ano fixeron 54 fixos, (teñen pensado facer hasta73):


Sede Madrid 34
C
astilla La Mancha 2
Castilla León 1
Valencia 1
Extremadura 6
Madrid 4
Galicia 0

Preguntóuselles sobre cómo se está procedendo cos contratos dos traballadores/as que están cumplindo os requisitos da Lei 43/2006 e se estes/as traballadores/as estarían incluidos/as nas porcentaxes de indefinidos/as que nos presentou a Empresa na súa proposta. A Empresa manifesta que se está cumplindo a Lei, non obstante, a Dirección creou unha Comisión para evaluación e estudo destas situacións. En relación á segunda pregunta, a Empresa manifesta que as transformacións das contratacións por cumplimento da Lei 43/2006 si que están incluídas nestas porcentaxes.


Os/as representantes dos/as traballadores/as manifestamos que as porcentaxes ofrecidas están moi lonxe das nosas expectativas, pero ademáis non comprendemos que dentro das porcentaxes ofrecidas se inclúan as transformacións que se deben realizar para cumprir a Lei, estas porcentaxes deberían estar fóra, e non ser materia de negociación.


Nas seguintes reunións falouse de Asuntos Sociais, Representación Sindical e da Comisión de seguimento do acordo marco. Todo se basea na formación de un “Comité Intercentros” (co que se pretende eliminar a representatividade e forza da CIG) e polo tanto non se chega a ningún acordo. Por outro lado a Empresa non quere falar de retribucións, nin de reclasificacións profesionais.


E decir, chegado este punto vemos que non se avanza na negociación; en definitiva un diáologo previamente pactado da UGT coa Dirección da Empresa (UGT falou nun comezo da esixencia dun 80% de indefinidos e rebaixou a 60% e agora nin replica ante a proposta da Empresa do 35%) e preocúpase máis por temas tales como a
xestión dunha Conta do Fondo Social ou do número de horas sindicias que se van conceder a maiores para os membros do Comité Intercentros).


O que temos conseguido a día de hoxe son as melloras que se firmaron o ano pasado entre a Empresa e Tragsatec sobre Xornada e Permisos retribuídos. Melloras estas, que xa podíamos ter asinado o ano pasado, pero a UGT empeñouse en facer esta Mesa Negociadora para un Acordo Marco que avanza lonxe dos termos que desexariamos. A única finalidade, concluímos que é formar comités intercentros para negociar todas as materiasen, e poder así facer e desfacer ao seu gusto, sen ter que dar contas a ninguén.


A CIG seguimos pensando que o prioritario é a estabilidade laboral tan escasa na nosa Empresa e en Galicia, e tamén reclamamos as reclasificacións profesionais do persoal non veterinario, e por ese camiño seguiremos traballando.


Para que queremos un Acordo Marco que nos quita representatividades, e que nos ofrece un 35 % de estabilidade ( con 0 traballadores fixos en Galicia)? A empresa fala de responsabilidade social con este tema, e nos falamos da “Neveira”, posto que deixar aos/ás traballadores/as na rúa e sen dereitos, non é nada responsable por parte dunha Empresa Pública sen ánimo de lucro.

Ler máis...

20/7/08

Acta nº 11 da Xuntanza do 8 dexullo de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

10/7/08

Acta nº 10 da Xuntanza do 24 de xuño de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

1/7/08

Información Aplicación en materia económica sobre Convenio Colectivo Nacional Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos (Convenio Filiale

El pasado día 29 de mayo ha sido publicado en el B.O.E. el XV Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, Convenio cuya vigencia será por tres años (2007, 2008 y 2009), estableciendo nuevas tablas salariales para cada ejercicio:

Para el ejercicio 2007 respecto del 2006 un incremento del 4,2%.
Para el ejercicio 2008 respecto del 2007(una vez actualizadas las tablas del 2007) un incremento del 3,2%.
Para el ejercicio 2009 respecto del 2008 (una vez actualizadas las tablas del 2008) un incremento del 2,8%.

Para los ejercicios 2008 y 2009, queda establecida una cláusula de garantía salarial que, en el caso de que el IPC registrado por el INE alcanzara a 31 de diciembre un incremento superior al 3,2% y 2,8% respectivamente de los citados ejercicios, se efectuará una revisión de la tabla salarial en el exceso sobre los citados porcentajes, y con efectos exclusivos desde el día primero del mes en que dicho IPC anual sobrepase los reiterados 3,2% y 2,8%.

La Dirección de la Empresa, adelantándose a la revisión salarial del Convenio, estableció, durante el pasado ejercicio, una subida a cuenta de un 2,%. De esta manera, la diferencia a regularizar para el ejercicio 2007 ha quedado reducida a un 2,2%, que se aplicará de forma general, y con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2007.

La nueva retribución, como consecuencia de la actualización de las tablas, se reflejará en la nómina del mes de junio y sucesivas, y la liquidación de atrasos de los meses de enero 2007 a mayo 2008, se llevará a efecto mediante la emisión de una nómina independiente, que se abonará a finales del mes de junio.

Cualquier modificación, que afecte a los ingresos o la situación personal de cualquier empleado, puede incidir en su porcentaje de retención a cuenta del IRPF.

Ler máis...