9/12/09

CALENDARIO LABORAL PERSOAL OFICINAS TRAGSEGA 2010 PONTEVEDRA


Ler máis...

RESUMO REUNIÓN DOS COMITÉS PROVINCIAIS E A DIRECCIÓN DA EMPRESA O DÍA 3 DE DE DECEMBRO DE 2009

A Dirección de Tragsega Galicia, comunica aos representantes dos traballadores
a súa decisión de finalizar case a totalidade dos contratos do persoal eventual da Empresa, durante o presente mes de decembro.
Desta medida exceptúanse aquelas traballadoras que estean gozando do permiso de maternidade ou aquelas veterinarias que teñan suspendido o seu contrato por estar en situación de risco no embarazo ou risco na lactación.

POR PROXECTOS OU CATEGORÍAS

- VETERINARIOS DE CAMPO. Comunicaráselles a todos/as que finalizarán os seus contratos o día 22 de decembro de 2009.
Toda a representación dos traballadores indignouse ante a comunicación desta medida: pola decisión en si e porque na anterior reunión mantida coa Empresa, comunicóusenos que as contratacións para o 2010 se farían por antiguedade e criterio técnico, ocultando a súa intención de finalizar a todo o persoal antes de fin de ano e de burlar de novo a Lei (Caldera) para evitar pasar contratos eventuais a indefinidos. Aplícan de novo a “NEVEIRA” de seis meses, para que os traballadores perdan os seus dereitos laborais.

ORDE DE CHAMAMENTO 2010: As contratacións comezarán a realizarse a finais de xaneiro ou comezo de febreiro, segundo a antiguedade, criterios técnicos e o histórico das contratacións (as interinidades non computan para a Lei Caldera, polo que se ofrecerán contratos de substitución de baixas médicas, vacacións,...). O seu histórico determinará o tipo de contrato a ofrecer (sempre evitando calquera situación laboral ilegal ou cumplimento de requisistos para ter dereito a un contrato indefinido).
Os traballos encargados pola Xunta son de saneamento e de vacinación de Lingua Azul (que comezará en abril). A contratación será paulatina, tendo un pico máximo en maio e unha media de contratación anual de 180 veterinarios/as.

- PERSOAL ADMINISTRATIVO, DE GRAVACIÓN, E DE LABORATORIOS rematarán os seus contratos a 31/12/09. Cubriranse os postos do persoal que pasa á “neveira” con novo persoal. Comprométense a recontratar ao persoal unha vez pasado o período da “neveira”

- AUCAFREGA. Hai asegurado traballo nos matadoiros ata o 1º semestre de 2010. O Cliente está satisfeito coa labor veterinaria, pero podería contratar a persoal auxiliar para reducir custos.

- Persoal do PORTO DE VIGO. Finalizarán o 30/12/09.

- Persoal das Estacións de Desinfección. Tragsega ten traballo ata xuño 2010, pero a Consellería podería rescindir o Encargo antes. Comeza a cobrarse ao usuario para que asuman parte do custe deste servizo.

- Desinfección de explotacións positivas: continúase con este proxecto.

Tratáronse outros temas como a dificultade para aceptar as solicitudes de permisos de libre disposición, pola acumulación de peticións a fin de ano, e falouse de que se entregarían Cestas de Nadal para o persoal contratado actualmente.

Desde a SECCIÓN SINDICAL CIG manifestamos a nosa repulsa ante a política de recursos humanos desta Empresa pública cuxa filosofía é obter grandes beneficios anuais a cambio de fomentar a eventualidade laboral.
A organización das campañas de saneamento (co benelácito da Consellería) novamente busca evadir as obrigas laborais e vulnerar os dereitos dos traballadores.

A todo isto hai que engadir que o ACORDO MARCO de Tragsega, asinado entre UGT e EMPRESA, tan só esixe realizar unha contratación indefinida anual do 2%, polo que en Galicia, desde 2006 non se suscribeu ningún contrato indefindo.

Reservámonos o dereito de acudir á Inspección de Traballo para que estude a política de contratación de TRAGSEGA, que intencionadamente e de forma reiterada busca burlar as Leis laborais.

Ler máis...

2/12/09

CALENDARIO LABORAL GALICIA 2010

Aqui tedes o enlace do DOGA do calendario laboral de galicia para o ano 2010Calendario Laboral Pontevedra 2010
Calendario Laboral Coruña 2010
Calendario Laboral Lugo 2010
Calendario Laboral Ourense 2010


Así o calendario laboral de Galicia durante o año 2010 contará cos seguientes festivos:

1 de enero. Añonuevo Aninovo
6 de enero. El día de Reyes
19 de marzo. San José San Xosé
1 de abril. Jueves Santo
2 de abril Viernes Santo
1 de mayo. El día del trabajo
17 de mayo. El día de las letras gallegas
12 de octubre. La fiesta de la Hispanidad
1 de noviembre. El día de todos los Santos
6 de diciembre. El día de la Constitución
8 de diciembre. El día de la Inmaculada
25 de diciembre. Navidad

Ler máis...

ACORDO DO COMITÉ INTERCENTROS PARA A REGULACIÓN DO CHAMAMENTO DE FIXOS DISCONTINUOSLer máis...

ACTA 2/2009 COMITÉ INTERCENTROS TRAGSEGALer máis...

ACTA REUNIÓN COMITÉS PROVINCIAS E EMPRESA 23-09-09Ler máis...

17/4/09

PUBLICASE NO BOE O ACORDO MARCO

O Vindeiro Sabado 11 de Abril publicouse no BOE o Acordo Marco
Aqui o tedes

Ler máis...

30/3/09

PUBLICANSE NO BOE AS NOVAS TABOAS SALARIAIS PARA O ANO 2009Un incremento respeto o ano anterior do 2,80%
A empresa dispon de 32 dias para a regularizacion e o abono que hubiere de aplicar os salarios establecidos

Ler máis...

5/3/09

REUNION MADRID 2/03/09: CONSTITUCION COMITÉ INTERCENTROS TRAGSEGA

Xuntámonos os 13 integrantes do COMITÉ INTERCENTROS e houbo as pertinentes presentacións iniciais: 7 membros da UGT, 3 do CSIF , 2 de CCOO e 1 da CIG.

Seguidamente UGT presentou o regulamento que propón para o funcionamento do Comité Intercentros sen estar na orde do día e pretende que se lea en 15 minutos e se firme . Os delegados das restantes seccions sindicais piden mais tempo e alegan que non estaba na orde do día. A CIG solicita que se inclúa na acta do día unha frase referida á ratificación dos acordos tomados cando sexa publicado o Acordo Marco. A UGT sigue adiante con descalificacions para todos. Mantense un “debate” durante 20-30 minutos que se acaba coa imposición por parte da UGT dunha votación para aprobar o regulamento que eles proponen,e tamén o nomeamento do presidente e do secretario.

A actitude da UGT foi totalmente dictatorial, sen ter en conta as propostas dos demais e impedindo que se alegue nada nas actas que a propia empresa redacta antes de ter feita a reunión. Foi escandaloso.

O resultado final foi que a acta de constitución solo fo asinada polos delegados da UGT. Que teñan a mayoría non lles da dereito a despreciar as propostas dos demáis negándose a incluílas nas actas. E mais, chegan a tal punto que na acta que eles mesmos firman nin siquera inclúen aos asesores do resto dos sindicatos, sólo nomean ao da UGT.
UGT nos informou alí de que o Ministerio de Trabajo puso algún inconveniente para a publicación do Acordo Marco, e por eso o van modificar un pouco… Unha razón é o das horas excedentes que non computan como tales. Esta foi unha das razón polas que a CIG non firmou o Acordo Marco pois como xa se dixo no seu momento (ainda que non se inclueu na acta correspondente) esta “mellora” vai contra o estatuto dos traballadores.

Ler máis...

23/2/09

ACTA REUNIÓN COMITES E EMPRESA 12-02-09

En la sala de juntas de del Centro Empresarial del Polígono del Tambre (Santiago de Compostela), siendo las 12:45 horas del día 12 de Febrero de 2009.


1. Se inicia la reunión con la firma del calendario laboral del personal de oficinas de la provincia de Pontevedra y de A Coruña.
2. La Empresa (desde ahora PE) entrega una propuesta de calendario laboral para el campo.
3. Se habla de la firma de actas previas, se deben de reenviar a la PE para la firma, se solicita que la firma de actas sea en un mes y que se turne la toma de notas entre PE y PS. Se acuerda que la toma de notas será alternativa entre la PE y PS.
4. La PS social solicita que las reuniones sean más temprano, la PE dice que se debió el horario a que se contaba con un solo punto del día y que habrá que contabilizar el tiempo en función del “orden del día”.
5. Pontevedra quiere que conste en Acta que solicita un día más por la coincidencia de tres festivos en sábado. Solicitan saber el calendario para personal del Puerto y Mataderos y la PE les responde que se les enviará.
6. La PE solicita que el calendario laboral de campo sea aprobado en una semana. Se acuerda que en una semana la PE tenga una respuesta por correo electrónico (19-02-09).
7. La PS solicita el calendario vacacional de 2009, la PE responde que el período vacacional sería de 1 de mayo a 31 de octubre y los días fuera de dicho período según el Acuerdo Marco. La PS solicita saber cuando se podrán solicitar las vacaciones y la PE responde que en principio la preferencia de solicitud será la de plantilla, personal contratado en mayo y resto del personal. En el plazo de un mes se podría tener una respuesta.
8. Organización de la Campaña 2009:
La PE indica que actualmente sólo se hará PSA, de marzo a junio PSA más 3ª dosis de vacunación, julio y agosto sólo vacunación y de septiembre a diciembre sólo PSA.
9. La PS solicita saber el personal que se necesitará. La PE indica que dependerá del tipo de vacuna ya que si se trata de vacuna bivalente será necesaria menor cantidad de personal. Se necesitarán entre 150 y 200 veterinarios. La gente que se contrató sin hacer las pruebas de selección deberán efectuarlas, esto será la próxima semana pero sin confirmación de día. De la gente que se contratará nueva lo que se tendrá en cuenta serán los méritos o parámetros técnicos ya que la antigüedad es la misma. El personal procedente de la lista inicial será contratado directamente por Obra y Servicio
10. La PS solicita saber cuando habrá una estimación del personal necesario y la PE que sobre el 15 de marzo se le dará el preaviso al personal que finaliza contrato aunque con el tipo de contrato que tienen no haría falta.
11. Pontevedra pide explicaciones sobre el desplazamiento del personal durante la campaña pasada y la PE responde que se debió a motivos técnicos y por solicitud de la Administración. Pontevedra hace saber su malestar frente a dichos desplazamientos. La PE indica que sólo de ellos depende la organización del trabajo y que intentarán racionalizar los desplazamientos para que no perjudiquen al personal.
12. La PS solicita un protocolo de actuación frente a inclemencias del tiempo y se acuerda la elaboración del mismo por parte de la Empresa que lo llevará al Comité de Seguridad y Salud. Los Comités provinciales pueden enviar propuestas.
13. Se solicita explicación de la compensación de horas excedentes, no se está efectuando según convenio. La PE aduce que deberán ser compensadas según convenio y se hablará con Jefes de Equipo y Coordinadores para que se efectúe de dicha forma. Lugo quiere que conste en acta que a personal nuevo le hacen firmar sólo las 8 horas diarias en dicha provincia y la PE pide los nombres del personal afectado.
14. La PS de A Coruña solicita respuesta al escrito de la semana 36 y la compensación de horas. La PE indica que las horas se fueron compensando con reducción de las jornadas posteriores ya que se trató de un caso excepcional, pero se revisará el tiempo del personal que tiene las horas comunicadas en dicho escrito.
15. Se hace la petición de “flexibilidad de horario” para el personal de campo para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Se finaliza la reunión siendo las 14:10 del presente día.

Ler máis...

13/2/09

CALENDARIO LABORAL PERSOAL OFICINAS TRAGSEGA 2009

Ler máis...

INFORMACIÓN SOBRE O FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL

INFORMACIÓN SOBRE O FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL

A pesar de que o ACORDO MARCO asinado entre a EMPRESA e UGT aínda non foi publicado no BOE, Tragsega xa comezou a aplicarllo a todos os/as seus/súas traballadores/as.

Como vos percatariades nas vosas nóminas do mes de xaneiro, nos conceptos salariais, aparece un novo desconto de 2,80 € destinado ao FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL. Este desconto mensual obrigatorio, está previsto no CAPÍTULO VII-ACCIÓN SOCIAL do ACORDO MARCO. Gustaríanos que a Empresa tivera preavisado da entrada en vigor deste desconto, non obstante non se molestaron en remitir ningunha CIRCULAR ao respecto.

Para que podades ler sobre este tema e sobre os demais dereitos e obrigas previstos no ACORDO MARCO, colgamos o documento orixinal, por se queredes consultalo ou descargalo.
Ler máis...

12/2/09

ENQUISA SEGURIDADE E SAUDE

Ante el aumento de siniestrabilidad producido en los veterinarios de campo en los últimos seis meses, los delegados de prevención, queremos conocer vuestra opinión a través de esta encuesta anónima para hacer llegar los problemas reales del campo a la dirección técnica de la empresa.

Os pedimos que os centréis en los últimos meses, desde septiembre del 2008 hasta febrero del 2009 –es decir asociado al trabajo de PSA 2008 y vacunación de lengua azul.

Aqui tedes a enquisa en ".doc" unha vez feita mandadela a comiteempresapontevedra@gmail.com
Grazas
Ler máis...

29/1/09

AMPLIACiÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD

Estimados compañeros, estimadas compañeras:

Para vuestro conocimiento, a continuación os detallamos las modificaciones que se
han introducido en la normativa general con respecto al Permiso de Paternidad.

En función de lo previsto en la Ley Orgánica 312007 para la Igualdad Efectiva entre
Mujeres y Hombres y de conformidad con lo aprobado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009.

A partir del 1 de enero de 2009 la suspensión del contrato de trabajo por paternidad tendria una duración de veinte dias, cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento.

Adopción o acogimiento o cuando en la familia exista una persona con discapacidad.
La duracio6n indicada se ampliará en el supuesto de parto, adopción o acogimiento
multiple, en dos dias más por cada hijo a partir del segundo, o si uno de ellos es una
persona con discapacidad.

Ler máis...

13/1/09

CALENDARIO LABORAL PERSOAL OFICINAS LUGO TRAGSEGA 2009


Ler máis...

CALENDARIO LABORAL PERSOAL OFICINAS SANTIAGO TRAGSEGA 2009


Ler máis...

CALENDARIO LABORAL PERSOAL OFICINAS OURENSE TRAGSEGA 2009


Ler máis...

CALENDARIO LABORAL PERSOAL OFICINAS CORUÑA TRAGSEGA 2009


Ler máis...

CALENDARIO LABORAL PERSOAL OFICINAS PONTEVEDRA 2009


  • Calendario Laboral oficinas Pontevedra 2009


Segun o Art 23.5 do Convenio a cada traballador correspondelle un dia no laborable mais por coincidir 3 festividades en sabado.

Ler máis...