25/6/08

Acta nº 9 da Xuntanza do 17 de xuño de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...

19/6/08

ACTUACIÓNS REALIZADAS POLO PRESIDENTE DO COMITÉ DE EMPRESA DE TRAGSEGA EN LUGO QUE FORON OBXECTO DE DENUNCIA


Unha veterinaria vén de presentar en data 30 de abril de 2008, unha denuncia diante das Consellerías de Presidencia (competente en materia de Función Pública) e de Sanidade, contra un traballador veterinario en activo de TRAGSEGA, o Presidente do Comité de Empresa de Lugo, por tomar posesión dunha praza de Inspector veterinario oficial no matadoiro de NOVAFRIGSA ese mesmo día, ao abeiro do Decreto 37/2006, polo que se rexen as listas de substitucións para matadoiros na Xunta.


Para poder optar a devandita praza, o Presidente do Comité de Empresa de Tragsega en Lugo asinou un documento oficial no que declara non estar incurso en ningún suposto de incompatibilidade para poder exercer ese traballo. Isto non é posible á vista da comunicación subscrita pola Secretaría Provincial da Consellería de Sanidade (documento achegado).


Para poder facer esta tarefa de Inspector, dito veterinario ademais, temémonos que empregou crédito horario sindical, os días 24 de marzo e 2 de maio de 2008.

Esta actuación irregular supón ascender postos nas listas na que tamén están veterinarios/as en situación de desemprego, ademais de obter maior puntuación que compañeiros/as de Tragsega para os mesmos procesos de selección da Administración.

Ler máis...

4/6/08

Nota informativa: Deducción de 400 € para IRPF 2008


En relación con la mencionada deducción y su aplicación en 2008 interesa destacar los siguientes aspectos:

 1. Al haberse establecido sus efectos a partir del día 1 de enero de 2008, la deducción de 400 euros no resulta aplicable en la Campaña de Renta 2007.
 2. Sólo resulta aplicable a los contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo (incluidos pensionistas) y de actividades económicas en los términos previstos en la norma.
 3. Se configura como una deducción de la cuota líquida del IRPF.
 4. La anticipación de sus efectos económicos a 2008 se efectúa mediante la reducción de las retenciones del trabajo que soportan los trabajadores y pensionistas y de los pagos fraccionados a ingresar por actividades económicas, de la siguiente forma:

  d.1) Trabajadores y pensionistas:

  • Nómina del mes de junio de 2008: las retenciones se reducirán en 200 euros, como máximo. Por tanto, un trabajador que fuese a soportar una retención de 750 euros en junio de 2008, realmente solo soportará una retención de 550 (750-200). Si fuese a soportar una retención de 180, realmente no se le retendrá nada.
  • Nóminas de los meses de julio a diciembre de 2008: disminución del tipo de retención en la cuantía necesaria para completar la reducción de las retenciones de 2008 hasta los 400 euros. En el primer ejemplo del guión anterior, el trabajador tiene 200 euros pendientes (400-200) mientras que en el segundo caso tiene 220 (400-180).

  Los trabajadores y pensionistas que no estuviesen soportando retenciones durante el año 2008 no podrán ver anticipados los efectos económicos de la nueva deducción, sin perjuicio de la aplicación de la misma cuando presenten la declaración del IRPF correspondiente a dicho año, en los términos previstos en la norma.

  Para facilitar la aplicación de la medida la Agencia Tributaria va a desarrollar las siguientes actuaciones:

  • Puesta a disposición de los obligados a retener de un programa de ayuda para el cálculo de las retenciones que podrá ser utilizado a partir de julio (en junio la reducción de retenciones es lineal: 200 euros o una cantidad inferior si la retención que se fuese a practicar antes de la entrada en vigor de la medida fuera inferior a dicho importe). Este programa estará disponible desde primeros de junio.
  • Envío de una carta informativa a los obligados a retener explicándoles la novedad normativa y el procedimiento a seguir para aplicarla.
  • Contactos con los profesionales tributarios y organizaciones empresariales para facilitar la celebración de las sesiones informativas que se consideren precisas.
Ler máis...

2/6/08

NOVAS CONTRATACIÓNS EN TRAGSEGA

A Dirección da Empresa comunicou o día 29 de maio de 2008 aos Comités Provinciais, un novo proxecto que lle vai ser encomendado a Tragsega.

Esta parece ser a resposta que a Ministra de Agricultura (Elena Espinosa) dá ás nosas reivindicacións, cando a principios de ano pediamos unha solución para os traballadores/as que deixaban de ser contratados para evitar facelos fixos no cadro de persoal da Empresa. A súa resposta foi, que se trataba de veterinarios que quedaron sen contrato porque se eliminou o certificado veterinario. Parece que a Ministra nunca chegou a decatarse demasiado ben da realidade que lle expuñamos.

De todas formas, como non hai que ser desagradecidos,... parécenos óptimo que agora se contrate a xente que levaba 6 anos facendo eses traballos para a Administración (por medio de Tragsega) e que quedaron na rúa sen máis.

Tragsega ofrece traballo para matadoiros: 15 postos para toda a Comunidade galega. Benvidos sexan!.

De todos os xeitos, non esquecemos que son contratos por obra e servizo, con remuneracións segundo Convenio (non “por riba de Convenio” como ata o de agora) e que e que non porán a disposición dos/as traballadores/as vehículo de Empresa.

Finalmente lembramos que o efecto neveira segue existindo, e para iso non nos dan ningunha solución.

Ler máis...

CALENDARIO LABORAL VETERINARIOS DE CAMPO 2008
Acta Xuntanza Comites e empresa do acordo das vacacions Galicia

Acta Xuntanza Acordo Marco Vacacions e permisos


Ler máis...

CALENDARIO LABORAL VETERINARIOS DE CAMPO PROVINCIA DE LUGO

Ler máis...

Acta nº 8 da Xuntanza do 27 de mayo de 2008 da Mesa Negociadora para o Acordo MarcoAcorde á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e tras a solicitude expresa dun asesor do sindicato UGT, ás actas expostas neste blog, ocultáronselle os nomes, apelidos e sinaturas dos asistentes ás xuntanzas.

Ler máis...